Kenshusei

Kenshusei značenje povlači iz tri japanske riječi: ken, što znači očistiti, shu, što znači majstorstvo, i sei, u značenju učenik. Podrazumijeva osobu koja se želi razvijati u određenoj umjetnosti ili pak slijedeći određeni način usavršavanja.

Podrazumijeva sljedeće:

 • - specifičan program za napredovanje u svim aspektima nanbudoa, verificiran na međunarodnoj razini (službene diplome osnivača Nanbu Doshua);
 • - seminare za buduće instruktore i razvoj modela njihova napredovanja, ponajprije u smislu metodologije treninga, koja je za nanbudo veoma specifična;
 • - raznovrsnost seminara, gasshuku, ljetni i zimski seminari i okupljanja, taikai, skupni seminari više instruktora, tokubetsu keiko, posebni treninzi na određenu temu i sl..

Kenshusei program koji provodimo u sklopu Dojoa uključuje sljedeće aktivnosti, usmjerene prema usavršavanju budućih instruktora nanbudo vještine:

 • - tjedne ljetne seminare (natsu no gasshuku) na kojima se obrađuju specifični tehnički detalji i pojedini aspekti nanbudoa, kao i određeni metodološki pristupi;
 • - višednevne zimske seminare(fuyu no gasshuku) na kojima se, također, obrađuju specifičniji aspekti nanbudoa;
 • - specijalne treninge (tokubetsu keiko), posvećene određenim sklopovima tehnika (kata) ili principima u nanbudou;
 • - interstilske treninge i seminare, gdje se različiti aspekti nanbudo vještine uspoređuju s ostalim, srodnim vještinama i metodologijama poučavanja;
 • - internacionalne seminare, često i s više instruktora (taikai), na kojima se obrađuju različiti pristupi unutar iste vještine.
Sastavni je dio takvog tipa dodatnog obrazovanja i suradnja s različitim institucijama u zemlji i inozemstvu, poput sveučilišta, centara somatskih učenja i sl.

Hrvatski institut za kineziologiju pri Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od listopada 2022. provodi  jedinstveni program osposobljavanja za obavljanje stručnih poslova u nanbudou, kojem je cilj osposobljavanje postojećih i budućih kadrova u nanbudou stjecanjem osnovnih znanja iz različitih kinezioloških područja, kako bi bili osposobljeni za provođenje različitih poslova vezanih uz nanbudo.

Navedeni program osposobljavanja predstavlja osnovnu – početnu razinu osposobljenosti za obavljanje stručnih poslova u nanbudu. Po završetku programa osposobljavanja i uspješno položenim ispitima polaznik dobiva Uvjerenje o osposobljavanju za obavljanje poslova nanbudo instruktora ili instruktorice, koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

Nastava je podijeljena u tri nastavna bloka u trajanju od otprilike 7 dana i održava se u Zagrebu u prostorijama Kineziološkog fakulteta. Okvirno trajanje programa (od prijemnog ispita do završetka nastave) je 6 mjeseci. U program osposobljavanja za obavljanje poslova nanbudo instruktora/ice može se upisati osoba koja ima: minimalno završenu srednju školu, navršenih 18 godina života, minimalno 5 godina djelovanja/bavljenja nanbudom, specifične vještine i znanja iz nanbudoa koje je polaznik stekao kroz neformalno učenje i koja dokazuje kroz prijemni ispit. Program se sastoji od šest nastavnih predmeta koje je polaznik obvezan odslušati i položiti:

Opći predmeti

 • Osnove medicine sporta
 • Osnove pedagogije i komunikologije u sportu
 • Osnove sporta i sportskog treninga

Specijalistički predmeti

 • Osnove nanbudo
 • Analiza i metodika poduke osnovnih tehničko taktičkih elemenata nanbudoa
 • Osnove planiranja poduke nanbudoa

Plan je da taj program u budućnosti bude i međunarodno akreditiran, a podršku mu je dala i Svjetska nanbudo federacija (WNF).

Program polaganja:

Kidoho materijali:

WNF pismo podrške:

NANBU SOTAI NAGE NO WAZA:

BUKI WAZA:

KIDOHO WAZA:

NANBUDO KATA:

NOURYOKU KAIHATSU HO:

RANDORI NO KATA:

RENZOKUWAZA: