Kenshusei

Kenshusei značenje povlači iz tri japanske riječi: ken, što znači očistiti, shu, što znači majstorstvo, i sei, u značenju učenik. Podrazumijeva osobu koja se želi razvijati u određenoj umjetnosti ili pak slijedeći određeni način usavršavanja.

Podrazumijeva sljedeće:

  • - specifičan program za napredovanje u svim aspektima nanbudoa, verificiran na međunarodnoj razini (službene diplome osnivača Nanbu Doshua);
  • - seminare za buduće instruktore i razvoj modela njihova napredovanja, ponajprije u smislu metodologije treninga, koja je za nanbudo veoma specifična;
  • - raznovrsnost seminara, gasshuku, ljetni i zimski seminari i okupljanja, taikai, skupni seminari više instruktora, tokubetsu keiko, posebni treninzi na određenu temu i sl..

Kenshusei program koji provodimo u sklopu Dojoa uključuje sljedeće aktivnosti, usmjerene prema usavršavanju budućih instruktora nanbudo vještine:

  • - tjedne ljetne seminare (natsu no gasshuku) na kojima se obrađuju specifični tehnički detalji i pojedini aspekti nanbudoa, kao i određeni metodološki pristupi;
  • - višednevne zimske seminare(fuyu no gasshuku) na kojima se, također, obrađuju specifičniji aspekti nanbudoa;
  • - specijalne treninge (tokubetsu keiko), posvećene određenim sklopovima tehnika (kata) ili principima u nanbudou;
  • - interstilske treninge i seminare, gdje se različiti aspekti nanbudo vještine uspoređuju s ostalim, srodnim vještinama i metodologijama poučavanja;
  • - internacionalne seminare, često i s više instruktora (taikai), na kojima se obrađuju različiti pristupi unutar iste vještine.
Sastavni je dio takvog tipa dodatnog obrazovanja i suradnja s različitim institucijama u zemlji i inozemstvu, poput sveučilišta, centara somatskih učenja i sl.

Program polaganja:

Kidoho materijali: